Sprawy mieszkaniowe

Dział członkowsko – mieszkaniowy, pokój nr. 7 , tel.: 76 846 26 18
godz. przyjmowania interesantów:
• od poniedziałku do piątku – w godzinach: 8 ºº – 15 ºº
Zakres spraw:

 • udzielanie informacji w sprawach członkowsko – mieszkaniowych (sprzedaż lokali, darowizny, spadki, roszczenia ),
 • przyjmowanie w poczet członków Spółdzielni,
 • ustanawianie lokatorskich praw do lokali mieszkalnych,
 • przekształcenie spółdzielczych praw do lokali w odrębną własność,
 • rozliczanie wkładów mieszkaniowych, budowlanych, udziałów członkowskich,
 • przetargi na lokale spółdzielcze,
 • wydawanie zaświadczeń: o przysługującym prawie do lokalu ( do notariusza, sądu,
  banków itp.).
  Uwaga: w przypadku mieszkań posiadających status odrębnej własności lokalu, spółdzielnia nie wydaje zaświadczeń o przysługującym prawie – potwierdzeniem prawa do lokalu jest bieżący odpis księgi wieczystej lokalu (wydawany przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie, ul. Wrocławska 3 ).

WAŻNE INFORMACJE

Dnia 9 września 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i od tego dnia obowiązują nowe regulacje prawne w zakresie członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych. ( Ustawa z dnia 20 lipca 2017r o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo Spółdzielcze. Dz.U. z 25.08.2017r, poz. 1596).

Najważniejsze zmiany:

Członkami spółdzielni z mocy ustawy są wszystkie osoby posiadające:
spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu,
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
– roszczenie o ustanowienie lokatorskiego prawa do lokalu. Członkami spółdzielni z mocy ustawy są oboje małżonkowie ale tylko wtedy, jeśli spółdzielcze prawo do lokalu przysługuje im wspólnie.
Członkostwo w spółdzielni powstaje z chwilą:
– zawarcia umowy o ustanowienie lokatorskiego prawa do lokalu,
– zawarcia umowy nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu a także nabycia spółdzielczego prawa w wyniku spadkobrania, licytacji, zapisu,
– nabycia roszczenia o ustanowienie lokatorskiego prawa do lokalu.
! Osoby te, nie mają obowiązku składania deklaracji członkowskiej ani wnoszenia wpisowego i udziału z tytułu nabycia członkostwa.

Członkiem spółdzielni może być również osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu. Właścicielowi lokalu przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków. W takim przypadku, właściciel lokalu zobowiązany jest złożyć deklarację członkowską a Zarząd spółdzielni, podejmie uchwałę o przyjęciu w poczet członków. Osoby te, nie wnoszą wpisowego i udziału z tytułu nabycia członkostwa.
Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności, należy do kilku osób, członkiem spółdzielni może być tylko jedna z nich chyba, że przysługuje ona małżonkom.
Członkiem spółdzielni nie może być osoba, która nie posiada prawa do lokalu w zasobach spółdzielni.
Członkostwo w spółdzielni ustaje z mocy prawa z chwilą utraty tytułu prawnego do posiadanego lokalu.
Nabycie członkostwa ani ustanie członkostwa nie wymaga postępowania wewnątrzspółdzielczego, jedynie jest rejestrowane i zatwierdzane przez Zarząd Spółdzielni, po doręczeniu dokumentów potwierdzających zdarzenie prawne z tym związane.

Nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności lokalu – kupno, darowizna, zamiana, spadek, licytacja.

Zbycie (sprzedaż, darowizna, zamiana) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności lokalu – mieszkania, garażu, lokalu użytkowego.

Zgon członka Spółdzielni – a lokatorskie prawo do lokalu.

Zgon właściciela lub współwłaściciela mieszkania, garażu, lokalu użytkowego –  spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności.

Przekształcenie spółdzielczego prawa do lokalu (mieszkania, lokalu użytkowego, garażu) w prawo odrębnej własności.