Zgon właściciela lub współwłaściciela mieszkania, garażu, lokalu użytkowego –  spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności.

W przypadku zgonu właściciela lub współwłaściciela ( np.: męża, żony, rodzica) prawa odrębnej własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, należy przeprowadzić postępowanie spadkowe, w celu wykazania ustawowych bądź testamentowych spadkobierców zmarłego – osób uprawnionych do spadku (mieszkania, garażu lub lokalu użytkowego).

Postępowanie spadkowe można przeprowadzić:

– w Sądzie Rejonowym – składając wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym. Sąd wydaje Postanowienie stwierdzające, kto i w jakich częściach dziedziczy po zgonie spadkodawcy,

– w Kancelarii Notarialnej – Notariusz sporządza akt notarialny „Poświadczenia Dziedziczenia”.
Jeśli spadkobierców jest kilku i dziedziczą spadek w udziałach, wówczas wszyscy wspólnie decydują o spadku i są jego współwłaścicielami. Jeśli spadkobiercy podjęli decyzję o przekazaniu swoich udziałów w spadku, na jednego z nich lub zamierzają podzielić między sobą składniki majątku nabytego po spadkodawcy, wówczas muszą przeprowadzić „dział spadku”. Można tego dokonać:

– w Sądzie Rejonowym – składając wniosek o sądowy dział spadku,

– w Kancelarii Notarialnej.

Formalności jakie należy dopełnić w Spółdzielni:

– przedłożyć oryginał aktu zgonu właściciela lokalu – opłaty za lokal zostaną pomniejszone o te składniki, które liczone są od ilości osób.

Po przeprowadzeniu postępowania spadkowego/działu spadku:

– przedłożyć oryginał aktu notarialnego poświadczenia dziedziczenia lub oryginał prawomocnego Postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku a także działu spadku (jeśli został przeprowadzony).

– w przypadku kilku spadkobierców, wskazać osobę, która będzie członkiem Spółdzielni, pobierz druk

– złożyć: kwestionariusz osobowy pobierz druk, deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ilości osób, które będą zamieszkiwać w lokalu, pobierz druk

– w przypadku mieszkań stanowiących odrębną własność złożyć deklarację członkowską (w przypadku woli przystąpienia do Spółdzielni). pobierz druk

Uwaga! Członkostwo nie jest obowiązkowe. Osoby, które nie są członkami Spółdzielni, płacą zwiększoną stawkę eksploatacyjną o 0,30 zł/m² p.u. (Uchwała Rady Nadzorczej).

Zadzwoń Skip to content