Zbycie (sprzedaż, darowizna, zamiana) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności lokalu – mieszkania, garażu, lokalu użytkowego.

W przypadku zgonu właściciela lub współwłaściciela ( np.: męża, żony, rodzica) prawa odrębnej własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, należy przeprowadzić postępowanie spadkowe, w celu wykazania ustawowych bądź testamentowych spadkobierców zmarłego – osób uprawnionych do spadku (mieszkania, garażu lub lokalu użytkowego).
Postępowanie spadkowe można przeprowadzić:
– w Sądzie Rejonowym – składając wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym. Sąd wydaje Postanowienie stwierdzające, kto i w jakich częściach dziedziczy po zgonie spadkodawcy,
– w Kancelarii Notarialnej – Notariusz sporządza akt notarialny „Poświadczenia Dziedziczenia”.
Jeśli spadkobierców jest kilku i dziedziczą spadek w udziałach, wówczas wszyscy wspólnie decydują o spadku i są jego współwłaścicielami. Jeśli spadkobiercy podjęli decyzję o przekazaniu swoich udziałów w spadku, na jednego z nich lub zamierzają podzielić między sobą składniki majątku nabytego po spadkodawcy, wówczas muszą przeprowadzić „dział spadku”. Można tego dokonać:
– w Sądzie Rejonowym – składając wniosek o sądowy dział spadku,
– w Kancelarii Notarialnej.

Formalności jakie należy dopełnić w Spółdzielni:
Przedłożyć oryginał aktu zgonu właściciela lokalu – opłaty za lokal zostaną pomniejszone o te składniki, które liczone są od ilości osób.

Po przeprowadzeniu postępowania spadkowego/działu spadku:

Przedłożyć oryginał aktu notarialnego poświadczenia dziedziczenia lub oryginał prawomocnego Postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku a także działu spadku (jeśli został przeprowadzony).
W przypadku kilku spadkobierców, wskazać osobę, która będzie członkiem Spółdzielni. pobierz druk
Złożyć: kwestionariusz osobowy, deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ilości osób, które będą zamieszkiwać w lokalu. pobierz druk pobierz druk
W przypadku mieszkań stanowiących odrębną własność złożyć deklarację członkowską w przypadku woli przystąpienia do Spółdzielni. pobierz druk

Uwaga ! Członkostwo nie jest obowiązkowe. Osoby, które nie są członkami Spółdzielni, płacą zwiększoną stawkę eksploatacyjną o 0,30 zł/m² p.u. (Uchwała Rady Nadzorczej).