Zgon członka Spółdzielni – a lokatorskie prawo do lokalu.

Po śmierci jednego z małżonków, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada w całości drugiemu małżonkowi.

Formalności jakie należy dopełnić w Spółdzielni:

– przedłożyć oryginał aktu zgonu współmałżonka,

– uregulować wszelkie zobowiązania finansowe wobec Spółdzielni.

W związku z uzyskaniem prawa do mieszkania, współmałżonek nie ponosi żadnych kosztów z tym związanych.