Nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności lokalu – kupno, darowizna, zamiana, spadek, licytacja.

Nabycie lokalu na zasobach S.M. „Nowa” (mieszkania, garażu, lokalu użytkowego) należy zgłosić w dziale członkowsko –mieszkaniowego w terminie 7 dni od dnia nabycia prawa.

W przypadku nabycia lokali:

  • stanowiących odrębną nieruchomość,
  • nabytych na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu,
  • nabytych na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia,
    należy przedłożyć oryginały dokumentów stanowiących podstawę nabycia.

Formalności jakie należy dopełnić w Spółdzielni:
Przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów stwierdzających nabycie lokalu,
Złożyć kwestionariusz osobowy. pobierz druk,
Nabywca odrębnej własności lokalu – złożyć deklarację członkowską w przypadku chęci przystąpienia do Spółdzielni. pobierz druk
Złożyć deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ilości osób które będą zamieszkiwać w lokalu. pobierz druk
Jeżeli nabywcami jest kilka osób, złożyć oświadczenie o wyborze osoby, która będzie członkiem Sp-ni. pobierz druk

Uwaga ! Członkostwo nie jest obowiązkowe. Osoby, które nie są członkami Spółdzielni, płacą zwiększoną stawkę eksploatacyjną o 0,30 zł/m² p.u. (Uchwała Rady Nadzorczej).