Najczęściej zadawane pytania

Nowe przepisy dotyczące członkowstwa

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Dnia 9 września 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i od tego dnia obowiązują nowe regulacje prawne w zakresie członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych. ( Ustawa z dnia 20 lipca 2017r o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo Spółdzielcze. Dz.U. z 25.08.2017r, poz. 1596).

Najważniejsze zmiany:

 • Członkami spółdzielni z mocy ustawy są wszystkie osoby posiadające:
 • - spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu,
  - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
  - roszczenie o ustanowienie lokatorskiego prawa do lokalu.

 • Członkami spółdzielni z mocy ustawy są oboje małżonkowie ale tylko wtedy, jeśli spółdzielcze prawo do lokalu przysługuje im wspólnie.
 • Członkostwo w spółdzielni powstaje z chwilą:
 • - zawarcia umowy o ustanowienie lokatorskiego prawa do lokalu,
  - zawarcia umowy nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, a także nabycia spółdzielczego prawa w wyniku spadkobrania, licytacji, zapisu,
  - nabycia roszczenia o ustanowienie lokatorskiego prawa do lokalu,

  ! Osoby te, nie mają obowiązku składania deklaracji członkowskiej ani wnoszenia wpisowego i udziału z tytułu nabycia członkostwa.

 • Członkiem spółdzielni może być również osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu. Właścicielowi lokalu przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków. W takim przypadku, właściciel lokalu zobowiązany jest złożyć deklarację członkowską a Zarząd spółdzielni, podejmie uchwałę o przyjęciu w poczet członków. Osoby te, nie wnoszą wpisowego i udziału z tytułu nabycia członkostwa.
 • Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności, należy do kilku osób, członkiem spółdzielni może być tylko jedna z nich chyba, że przysługuje ono małżonkom.
 • Członkiem spółdzielni nie może być osoba, która nie posiada prawa do lokalu w zasobach spółdzielni.
 • Członkostwo w spółdzielni ustaje z mocy prawa z chwilą utraty tytułu prawnego do posiadanego lokalu.

Nabycie członkostwa ani ustanie członkostwa nie wymaga postępowania wewnątrzspółdzielczego, jedynie jest potwierdzane przez Zarząd Spółdzielni, po doręczeniu dokumentów potwierdzających zdarzenie prawne z tym związane.

Sprawy załatwiane w dziale członkowsko-mieszkaniowym

Dział członkowsko – mieszkaniowy, pokój nr. 7 , tel.: 76 846 26 18
godz. przyjmowania interesantów:

 • pn.-pt w godz 8 ºº - 15 ºº
 • w każdy pierwszy wtorek miesiąca : 9ºº - 17ºº

Zakres spraw:
- udzielanie informacji w sprawach członkowsko - mieszkaniowych (sprzedaż lokali, darowizny, spadki, roszczenia ),
- przyjmowanie w poczet członków Spółdzielni,
- ustanawianie lokatorskich praw do lokali mieszkalnych,
- przekształcenie spółdzielczych praw do lokali w odrębną własność,
- rozliczanie wkładów mieszkaniowych, budowlanych, udziałów członkowskich,
- przetargi na lokale spółdzielcze,
- wystawianie zaświadczeń: o przysługującym prawie do lokalu ( do Notariusza, Wydziału
Ksiąg Wieczystych, banków itd.)

Kontakt do Działu Członkowsko-Mieszkaniowego: tel. 76 846 26 18

Zbycie ( sprzedaż, darowizna, zamiana) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności lokalu – mieszkania, garażu, lokalu użytkowego

Zbycie własnościowych praw do lokali wymaga formy aktu notarialnego.

 • W przypadku spółdzielczych własnościowych praw: dokumentem, na podstawie którego notariusz sporządza akt notarialny, jest zaświadczenie Sp-ni, informujące o przysługującym prawie do lokalu z jego charakterystyką, numerem księgi wieczystej ( jeśli lokal posiada urządzoną księgę) oraz informacją o braku zobowiązań finansowych wobec Sp-ni.
 • W przypadku odrębnych praw do lokali: dokumentem, na podstawie którego notariusz sporządza akt notarialny, jest bieżący odpis księgi wieczystej lokalu, wydawany przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie, ul. Wrocławska 3. Na żądanie właściciela lokalu, spółdzielnia wydaje zaświadczenie o braku zobowiązań finansowych wobec Sp-ni.

W tym celu należy:

 • Uregulować wszelkie zobowiązania finansowe wobec Spółdzielni ( opłaty wymagane są za m-c, w którym dokonuje się zbycia lokalu),
 • wystąpić z pisemnym wnioskiem do Spółdzielni o wydanie zaświadczenia do Kancelarii Notarialnej.

Kontakt do Działu Członkowsko-Mieszkaniowego: tel. 76 846 26 18

Nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (mieszkalnego, użytkowego, garażu) lub prawa odrębnej własności lokalu na rynku wtórnym (kupno, darowizna, zamiana, spadek, licytacja

 • Nabycie lokalu na zasobach S.M. „Nowa” ( mieszkania, garażu, lokalu użytkowego) należy zgłosić w dziale członkowsko –mieszkaniowego w terminie 7 dni od dnia nabycia prawa.
 • W przypadku nabycia lokali:
 • - stanowiących odrębną nieruchomość,
  - nabytych na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu,
  - nabytych na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia,

  należy przedłożyć oryginały dokumentów stanowiących podstawę nabycia.

Formalności jakie należy dopełnić w Spółdzielni:

Uwaga ! Osoby, które nie są członkami Spółdzielni, płacą zwiększoną stawkę eksploatacyjną o 0,30 zł/m² p.u. ( Uchwała Rady Nadzorczej).

Sprawy załatwiane są w dziale członkowsko-mieszkaniowym , pok. Nr. 7 tel. 76 846 26 18

Przekształcenie spółdzielczego prawa do lokalu (mieszkania, lokalu użytkowego, garażu) w prawo odrębnej własności

Osoby posiadające spółdzielcze (własnościowe lub lokatorskie) prawo do lokalu mogą je przekształcić w prawo odrębnej własności lokalu. Przekształcenie polega na zawarciu ze spółdzielnią umowy notarialnej przeniesienia własności lokalu.
W tym celu należy:

 • wypełnić wniosek o przekształcenie prawa,
 • wpłacić na konto bankowe spółdzielni koszty przygotowawcze w wysokości 45 zł,
 • w przypadku mieszkań lokatorskich, wpłacić nominalną kwotę umorzenia kredytu bankowego (informacja w dziale mieszkaniowym),
 • uregulować wszelkie zobowiązania finansowe wobec Spółdzielni,
 • ustalić z pracownikiem działu termin wizyty u notariusza.

Uwaga! Przeniesienie prawa własności może nastąpić wyłącznie na rzecz osoby lub osób, którym przysługuje prawo do lokalu. Zawarcie umowy notarialnej następuje ze wszystkimi osobami uprawnionymi, którym to prawo przysługuje. W przypadku nieuregulowanej sytuacji prawnej np. rozwód, zgon jednego ze współwłaścicieli, czy też nieobecność współuprawnionego do lokalu, nie jest możliwe zawarcie umowy przeniesienie własności.

Sprawy załatwiane są w dziale członkowsko-mieszkaniowym , pok. Nr. 7 tel. 76 846 26 18

Zgon członka Spółdzielni a lokatorskie prawo do lokalu

 • Po śmierci jednego z małżonków, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada w całości drugiemu małżonkowi.

Formalności jakie należy dopełnić w Spółdzielni:

 • Przedłożyć oryginał aktu zgonu współmałżonka,
 • Uregulować wszelkie zobowiązania finansowe wobec Sp-ni.

W związku z uzyskaniem prawa do mieszkania, współmałżonek nie ponosi żadnych kosztów z tym związanych.

Sprawy załatwiane są w dziale członkowsko-mieszkaniowym , pok. Nr. 7 tel. 76 846 26 18

Zgon właściciela lub współwłaściciela mieszkania, garażu, lokalu użytkowego – spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności

W przypadku zgonu właściciela lub współwłaściciela ( np.: męża, żony, rodzica) prawa odrębnej własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, należy przeprowadzić postępowanie spadkowe, w celu wykazania ustawowych bądź testamentowych spadkobierców zmarłego – osób uprawnionych do spadku (mieszkania, garażu lub lokalu użytkowego).

Postępowanie spadkowe można przeprowadzić:

 • W sądzie rejonowym – składając wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym. Sąd wydaje Postanowienie stwierdzające, kto i w jakich częściach dziedziczy po zgonie spadkodawcy.
 • lub

 • w kancelarii notarialnej – notariusz sporządza akt notarialny „poświadczenia dziedziczenia”.

Jeśli spadkobierców jest kilku i dziedziczą spadek w udziałach, wówczas wszyscy wspólnie decydują o spadku i są jego współwłaścicielami. Jeśli spadkobiercy podjęli decyzję o przekazaniu swoich udziałów w spadku, na jednego z nich lub zamierzają podzielić między sobą składniki majątku nabytego po spadkodawcy, wówczas muszą przeprowadzić „dział spadku”. Można tego dokonać:

 • W sądzie rejonowym – składając wniosek o sądowy dział spadku. lub
 • W Kancelarii Notarialnej.

Formalności jakie należy dopełnić w Spółdzielni:

 • Przedłożyć oryginał aktu zgonu właściciela lokalu – opłaty za lokal zostaną pomniejszone o te składniki, które liczone są od ilości osób.

Po przeprowadzeniu postępowania spadkowego/działu spadku:


Uwaga ! Osoby, które nie są członkami Spółdzielni, płacą zwiększoną stawkę eksploatacyjną o 0,30 zł/m² p.u. ( Uchwała Rady Nadzorczej).

Sprawy załatwiane są w dziale członkowsko-mieszkaniowym , pok. Nr. 7 tel. 76 846 26 18

Bezpłatna pomoc

W RAMACH PUNKTU KONSULTACYJNEGO DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

W każdy pierwszy piątek miesiąca w godzinach 13.00 – 15.00
w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Nowa” Lubin, ul. Żurawia 15

przyjmuje
konsultant Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie

Przewidywany zakres porad:

 • uzależnienia, przemoc w rodzinie (w tym pomoc w przygotowaniu wniosku do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),
 • możliwości i formy udzielania pomocy rodzinom mającym trudności wychowawcze,
 • świadczenia udzielane przez ośrodek pomocy społecznej,
 • sprawy osób niepełnosprawnych (uprawnienia, świadczenia),
 • programy aktywizacyjne dla osób bezrobotnych – prowadzone przez MOPS.


W sprawach wyjątkowo skomplikowanych (w zakresie przemocy w rodzinie oraz problemu uzależnień), można skorzystać z konsultacji radcy prawnego, psychologa czy terapeuty w budynku MOPS, Lubin, ul. Kilińskiego 25 a .