Czy wiesz, że...

1
Zlikwidowano bariery architektoniczne na ulicy Sowiej 4, Sportowej 71, Kruczej 50 i 51, Żurawiej 25.
2
Od roku 2010 w budynkach średniowysokich rozpoczęto wymianę pionów przeciw-pożarowych. Do chwili obecnej zrobiono to na 17 budynkach na kwotę 640 tys. zł.
3
W 2016 r. dokonano wymiany wszystkich wodomierzy na wodomierze z nakładką odczytywane drogą radiową.
4
W latach 2005 - 2018 poddano termomodernizacji 26 budynków
5
Od roku 2010 w budynkach wysokich i średniowysokich rozpoczęto wymianę pionów przeciwpożarowych. Do chwili obecnej dokonano wymiany na wszystkich, tj. 20 budynkach.
6
Do końca 2018r. dokonano remontów 30 wind.

O nas

Historia Spółdzielni
Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA” w Lubinie z siedzibą przy ul. Żurawiej 15 powstała z wydzielenia ze struktur organizacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej” PRZYLESIE” w Lubinie. Procedury podziału Spółdzielni „PRZYLESIE” i wyłączenie z jej struktur Osiedla III rozpoczęły się w 2002r Uchwałą Nr 9/2003 Zebranie Przedstawicieli Członków zatwierdziło plan podziału składników majątkowych oraz praw i obowiązków.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA” została zarejestrowana w dniu 14 stycznia 2004r w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o Nr. KRS 0000188002. Pełną działalność gospodarczą Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA” rozpoczęła od dnia 01.04.2004r.

Za pośrednictwem strony pragniemy przekazywać na bieżąco najważniejsze informacje dotyczące spraw mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA”, na naszej stronie będziemy zamieszczać aktualne ogłoszenia o mieszkaniach na sprzedaż , przetargach , licytacjach, wolnych lokalach użytkowych oraz inne aktualności związane z życiem Spółdzielni.

Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA” znajdą tu także informacje o działalności organów samorządowych S.M. „NOWA” ,a także akty prawne i regulaminy określające poszczególne aspekty działalności Spółdzielni. Osoby zainteresowane dostępem do panelu czynszowego proszone są o zgłaszanie się z dowodem osobistym do Administracji Spółdzielni celem odebrania indywidualnego loginu i hasła.

Kilka słów o nas

  • Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA” obejmuje ulice: Sowią, Kruczą, Sportową od Nr50-72 oraz Żurawią
  • stan zasobów Spółdzielni: 29 budynków, 81 klatek schodowych w tym 61 z dźwigami
  • ilość lokali mieszkalnych: 2022 szt o pow. użyt. 114.364,6m²
  • ilość lokali użytkowych:

* w najmie 12 szt o pow. uzyt. 761,9m²
* własnościowych 6 szt
* odrębna własność 12 szt
* ilość osób zamieszkałych : 4.311 osób

Godziny pracy Spółdzielni:

  • poniedziałek - piątek od 7⁰⁰ do 15⁰⁰
  • w każdy pierwszy wtorek miesiąca od 9⁰⁰ do 17⁰⁰

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni. Szczegółowy zakres działania Walnego Zebrania został określony w § od 69 do § 77 Statutu Spółdzielni.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
Szczegółowy zakres działania Rady Nadzorczej został określony w §83 Statutu.
Pracą Rady Nadzorczej kieruje prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca i sekretarz.

Skład Rady Nadzorczej kadencji 2019-2022:
1.Bogusław Chorąży - Przewodniczący RN,
2.Bogusława Zima - Zastępca Przewodniczącego RN,
3.Joanna Szponarska - Sekretarz RN,
4.Gerard Bawarczyk - Członek RN,
5.Tymoteusz Myrda - Członek RN,
6.Aleksander Ledwoń - Członek RN,
7.Monika Skibik -Członek RN,
8.Wiesława Sulima -Członek RN.

Zarząd

Zarząd pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach.
Kompetencje zarządu zostały określone w §90 pkt 2 Statutu.
Oświadczenia woli za Spółdzielnię składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba do tego przez Radę Nadzorczą upoważniona /pełnomocnik/.

Spółdzielnią kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Zarząd w następującym składzie:

1.Stanislaw HalickiOdpowiada w całości za całokształt pracy Spółdzielni,a w szczególności za sprawy techniczne, mieszkaniowe, czy termomodernizacji budynków.
Ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej- Wydział Budownictwa Lądowego oraz Studia Podyplomowe – Wycena nieruchomości.

Posiada uprawnienia:
- Budowlane do kierowania robotami budowlanymi
- Uprawnienia Ministra Budownictwa do szacowania nieruchomości
- Licencja Urzędu Mieszkalnictwa zarządcy nieruchomości
- Prezes Spółdzielni
2.Bogumiła Szechnicka Związana ze Spółdzielnią Mieszkaniową NOWA od roku 2004 od samego początku na stanowisku Głównego Księgowego.

Odpowiada za:
- całość spraw związanych ze stroną ekonomiczno - finansową spółdzielni,
- usprawnienie procesów organizacyjnych,
- zapewnienie finansowania prowadzonych remontów i modernizacji,
- posiada licencję zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami wydaną przez Polską Federację Zarządzania Nieruchomościami.

Ukończyła Wyższą Szkołę Zarządzania w Warszawie – Wydział Zarządzania Biznesem.

Posiada Uprawnienia Lustracyjne nadane przez Krajową Radę Spółdzielczą.
- Zastępca Prezesa, główny Księgowy.