Rozporządzenie w sprawie RODO

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej Rozporządzeniem, informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku będą Pani/Panu przysługiwały określone prawa związane z przetwarzaniem przez Spółdzielnię Mieszkaniową ”NOWA” z siedzibą w Lubinie Pani/Pana danych osobowych.
Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych przez SM ”NOWA”.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa ”NOWA” z siedzibą w Lubinie pod adresem ul. Żurawia 15, 59-300 Lubin. Numer telefonu (076) 846 26 10, adres e-mail poczta@smnowa.com.pl
  2. Funkcjonujący dotąd w SM ”NOWA” Administrator Bezpieczeństwa Informacji staje się Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować na adres e-mail iod@smnowa.com.pl
  3. SM ”NOWA” przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
   a. realizacji zawartej z SM ”NOWA” umowy lub podjęcia czynności niezbędnych do jej zawarcia (podstawa prawna: art. 6 ust 1. lit. b Rozporządzenia),
   b. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na SM ”NOWA” w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów ( podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia),
   c. marketingu i promocji, produktów i usług oferowanych przez SM ”NOWA” (podstawa prawna: art. 6 ust 1. lit. a Rozporządzenia),
   d. dochodzenia należności (podstawa prawna: art. 6 ust 1. lit. f Rozporządzenia),
   e. wewnętrznych celów administracyjnych SM ”NOWA”, w tym statystyki i raportowania.
  4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w punkcie 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
   a. Podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
   b. Podmioty biorące udział w realizacji umowy.
  5. Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, tj:
   a. w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z SM ”NOWA” umowy. Przez okres od czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia przez Panią /Pana zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody,
   b. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na SM ”NOWA” w związku z prowadzeniem działalności i realizacją umów, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez SM ”NOWA”,
   c. w zakresie marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez SM ”NOWA” przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie,
   d. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów SM ”NOWA” stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
  6. W związku z przetwarzaniem przez SM ”NOWA” Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
   a. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia,
   b. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia,
   c. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia,
   d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia,
   e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia,
   f. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.
  7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez SM ”NOWA” Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ( tj. do dnia 25 maja 2018 roku do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).
  9. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcie i realizacji umowy z SM ”NOWA” podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z SM ”NOWA”.